Page 4 - Magazyn Employer Branding nr 3
P. 4
» WIADOMOŚCI » EB WEDŁUG… » PORADNIK » CASE STUDIES » Z WIZYTĄ U…» Z ciekawością czekam na rok 2014. Wierzę, że zobaczymy Europejskiej, więc spodziewamy się także większej aktyw- ANNA MOLENDA,
w nim kontynuację trendu przesuwania się działań w kierun- ności i inicjatywy ze strony uczelni. Uniwersytety wspie- Ekspert w dziedzinie employer brandingu w UBS
ku bardziej strategicznym. Ciągle jest tu dużo do zrobienia, rają studentów w pozyskiwaniu praktyk i staży, a także W 2013 r. skuteczny employer branding subtelnie przenikał
więc każda frma, która odrobi tę lekcję, będzie cieszyć. w kształceniu umiejętności miękkich i językowych. Takie do miejsc, gdzie kandydaci spędzają wolny czas, oraz do
Zwłaszcza, że na EB patrzy się coraz bardziej komplekso- podejście pozwala młodym ludziom lepiej zrozumieć rynek mediów, z których najczęściej korzystają, rozwijając swoje
wo – nie tylko w kontekście marketingu rekrutacyjnego na pracy i potrzeby rekrutacyjne pracodawców. To niezwykle (niekoniecznie) zawodowe zainteresowania.
uczelniach czy ładnych layoutów ogłoszeń, ale uwzględnia- ważne, bo nadal obserwujemy wysokie bezrobocie wśród Coraz częściej frmy targetowały swoje kampanie już nie
jąc również np. wpływ procesu rekrutacji czy onboardingu absolwentów, a z drugiej strony walkę o talenty i duże po- tylko według ukończonych uczelni i wieku kandydatów,
na postrzeganie marki. trzeby pracodawców, jeśli chodzi o wykwalifkowaną ka- ale też ich zainteresowań, pasji, polubionych fanpage’ów,
Ze względu na już ogromną, a ciągle jeszcze nasilającą drę. Biorąc pod uwagę rosnący rynek tzw. shared services czytanych portali lub odwiedzanych stron. Nienachalne
się konkurencję w takich branżach jak BPO czy IT, a także w Polsce, otwiera się wiele stanowisk pracy, które dotąd działania wizerunkowe w mediach społecznościowych to
w konkretnych ośrodkach (Kraków, Łódź, Wrocław), warto nie były znane, zwłaszcza wśród studentów. Natomiast spotkanie z kandydatem na neutralnym gruncie – odbiorca
śledzić, jak będą radzić sobie z tym wyzwaniem pracodawcy. w naszej frmie będziemy kontynuować i rozwijać działania widzi delikatną zachętę, na tyle jednak intrygującą, że de-
Czy zobaczymy więcej kampanii skierowanych do specjali- edukacyjne i inwestować w lepsze przygotowanie młodych cyduje o kliknięciu i dowiedzeniu się o frmie czegoś więcej.
stów, lepszą współpracę z uczelniami i nacisk na kształcenie ludzi do potrzeb rynku pracy. Postawimy na warsztaty edu- Większy nacisk jest kładziony na rolę, jaką w strategiach EB
przyszłych kadr, czy może projekty promujące całe branże kacyjne, praktyki i staże dla studentów. odgrywają pracownicy, którym, jako najlepszym ambasado-
lub regiony (tak jak kiedyś miało to miejsce w Krakowie, rom marki, frmy dają coraz szersze pole do popisu (przy-
a w tym roku – w Poznaniu)? Czas pokaże. JOANNA BIEŻUŃSKA-SZEWCZYK kłady z UBS – organizacja dni otwartych w poszczególnych
Kierownik ds. komunikacji wewnętrznej i budowania działach, prowadzenie szkoleń w ramach UBS University).
KRYSTYNA FILIP, specjalista ds. employer brandingu wizerunku pracodawcy, Danone Sp. z o.o. W naszej frmie również sami pracownicy inicjują działania
w Citi Service Center, oraz JOANNA GRZESZKOWSKA Zainteresowanie tematyką employer brandingową w Polsce wizerunkowe monitorowane i wspierane odgórnie, takie
odpowiedzialna za employer branding i programy widocznie rośnie już od jakiegoś czasu. Tym, co dało się jak na wpół formalne spotkania ze studentami na swoich
studenckie w Citi Handlowy i Citi Service Center zauważyć w 2013 r., jest na pewno wzrost świadomości byłych uczelniach lub w kołach naukowych. Jednocześnie,
W roku 2013 można było zaobserwować odświeżenie wize- działań w tym obszarze, a także rebranding wielu marek prywatnie i zawodowo, zatrudnieni biorą udział w specjali-
runku wielu marek i wzrost znaczenia employer brandingu. pracodawców, bardziej spójne kampanie komunikacyjne stycznych konferencjach. Dzięki takim eventom wzmacniają
Niektóre frmy zainwestowały w wyposażenie swoich stoisk skierowane do potencjalnych kandydatów oraz ciekawe, swoją i naszą sieć kontaktów.
w tablety czy telewizory z ekranem dotykowym. Zdecydo- odważne wydarzenia rekrutacyjne. Ewidentnie frmy zaczy- „Mówienie językiem odbiorcy” jest działaniem powszechnym
wanie widać było dużą konkurencję pomiędzy frmami o naj- nają dostrzegać biznesową zasadność prowadzenia działań w marketingu, przekłada się też coraz częściej na employer
lepszych studentów. Tym samym wzrosło zapotrzebowanie EB jako strategicznej przewagi na rynku pracy. branding. Za przykład może posłużyć rekrutacyjna kampania
na narzędzia wspierające employer branding – studenci or- Działania employer brandingowe są dostrzegane również UBS przygotowana dla HR-owców, którzy dobrze mówią
ganizowali nowe projekty oraz festiwale, agencje kreatywne przez potencjalnych kandydatów do pracy. Wyłania się po niemiecku. Hasło napisane „auf Deutsch” bezpośrednio
przygotowywały coraz ciekawsze wydarzenia, zwiększyła tutaj trend candidate experience, który może zdominować nawiązywało do pracy w tym języku. Nowością był wybór
się liczba targów i przewodników. W Citi Service Center działania EB w przyszłym roku. W dobie ciągle postępującej kanałów online i ofne, odpowiadający zainteresowaniom
koncentrujemy się na działaniach edukacyjnych, takich jak wirtualizacji przekazów funkcja promocyjna rekrutacji może odbiorców oraz miejscom, w których przebywają (np. szkoły
np. wykłady IT na Politechnice Warszawskiej i w Polsko- stracić na znaczeniu. W sytuacji, kiedy wszystko można językowe). To był również pierwszy, nieformalny stopień
-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych czy wygooglować lub znaleźć na Facebooku, niewiele pomoże weryfkacji ich umiejętności, w tym przypadku znajomości
też szkolenia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy kreatywny przekaz reklamowy, umieszczony na wszyst- języka.
(AML) na Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie kich możliwych nośnikach informacji. Komunikowane EVP Standardowe narzędzia używane w marketingu rekruta-
Warszawskim. Zależy nam na budowaniu wiedzy studentów, (Employer Value Proposition) musi mieć odzwierciedlenie cyjnym, takie jak media społecznościowe, drukowane lub
która później będzie użyteczna dla nich w pracy. w rzeczywistości. Przyszły rok zatem może się okazać outdoor, są i jeszcze długo będą istotne. Nowością jest
Jak będzie wyglądał employer branding w 2014 r.? Prze- okresem regulowania i porządkowania całości procesów sposób ich wykorzystania – w miejscach, w których poten-
widujemy, że to będzie rok jeszcze większej współpracy rekrutacyjnych, by były bardziej przyjazne i proste dla apli- cjalni kandydaci przebywają po pracy, odpoczywają, prze-
środowisk akademickich z pracodawcami. Śledzimy zmiany kujących. Firmy będą zmuszone zadbać o każdy moment mieszczają się, robią zakupy lub zajmują się swoim hobby.
zachodzące w szkolnictwie wyższym i wskazania Komisji styku z kandydatem – „multiuserem”.

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3/2013 # 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9