Page 5 - Magazyn Employer Branding nr 3
P. 5
» WIADOMOŚCI » EB WEDŁUG… » PORADNIK » CASE STUDIES » Z WIZYTĄ U…Spełniają marzenia znajdują się w centralnych punktach biur, zarówno w sie-
dzibie głównej, jak i w 7 centrach dystrybucji frmy Lidl.
O rozpoczęciu akcji pracownicy informowani są mailowo,
poprzez plakaty oraz na spotkaniach. Natomiast w Allegro
życzenia dzieci przekazywane są za pomocą intranetu.
Listy od najmłodszych pełne są pozdrowień dla Świętego
Mikołaja, jego żony i elfów. Czasem przybierają formę rysun-
ków. – Dzieci proszą o różne rzeczy: od zabawek, książek,
Fot. z arch. Grupy Allegro Zwraca się do nas też sporo fanów różnych drużyn spor-
płyt i kosmetyków po dżinsy i ręcznie sterowane samochody.
towych, którzy chcieliby otrzymać gadżety zespołu. Ale to
tylko przykłady, gdyż paczek jest ponad 300 – opowiada
Marta. – Spełnienie niektórych życzeń jest dla nas dużym
wyzwaniem, ponieważ zazwyczaj są one bardzo precyzyjne,
ale dajemy z siebie wszystko, żeby znaleźć konkretną rzecz,
Dzieciom Boże Narodzenie kojarzy się z prezentami. Nawet o której marzy dziecko. Szukaliśmy już gadżetów związanych
jeśli nie wierzą już w Świętego Mikołaja, wciąż liczą na to, że z Justinem Bieberem i określonych zestawów lego. Składa-
ktoś będzie o nich pamiętał i otrzymają wymarzony podaru- liśmy się także na wędkę – mówi Agata.
nek. Pracownicy Lidla i Allegro co roku spełniają marzenia Firmy nie narzucają pracownikom żadnych reguł. Mogą
podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczych, swobodnie dobierać się w pary lub większe grupy. Ważne,
otrzymując w zamian mnóstwo uśmiechów. żeby wypełnili zobowiązanie, którego się podjęli. Często jest
Trzy lata temu Lidl zainicjował akcję „Spełniamy marzenia”. to praca zespołowa – jeden kupuje, drugi pakuje, a trzeci
Marta Wilczyńska, dziś specjalista ds. szkoleń i spraw pra- załatwia transport. We wszystkim ważna jest dobra koor-
cowniczych Lidl Polska, dowiedziała się o niej od pracow- dynacja, więc pracownicy stają się jeszcze bardziej zgrani,
ników, kiedy jeszcze pełniła funkcję ambasadora marki Lidl tym bardziej że jednoczy ich szlachetny cel.
na swojej uczelni. Też chciała spełniać dziecięce marzenia. – Myślę, że najważniejsze jest to, że prezenty przygotowu-
– Zależy nam na tym, żeby móc podarować najmłodszym jemy indywidualnie, nie zbieramy pieniędzy do puszki, ale
to, czego naprawdę potrzebują. Myślę, że dzięki temu dzieci sami musimy poszukać podarunków, później ręcznie zapa-
czują się wyjątkowo – mówi Marta. kować i dołączyć życzenia. Najbardziej lubię moment, kiedy
W tym samym czasie w Grupie Allegro zrodziła się koncepcja wszystkie prezenty stoją w jednym miejscu w biurze – wtedy
„Paki dla dzieciaka”. – Jedna z naszych koleżanek działa widać, jaka jest skala naszej pomocy. Paczek jest blisko 120,
w fundacji współpracującej z placówkami opiekuńczymi więc sala wygląda jak pracownia Świętego Mikołaja – mówi
i wie, komu najbardziej potrzebne jest wsparcie. Nie mo- Agata. Chętni przebierają się w czerwone stroje i z głośnym
gliśmy pozostać wobec tego obojętni – opowiada Agata „Ho, ho, ho” przekraczają mury, za którymi czekają pod-
Landzwójczak, specjalista ds. personalnych w Grupie Allegro. ekscytowane dzieci. O reakcjach obdarowanych pozostali
Zaznacza, że „Paka dla dzieciaka” jest inicjatywą oddolną, pracownicy dowiadują się z wewnętrznych komunikatów.
więc pracownicy sami chętnie wskazują placówki, którym „Paka dla dzieciaka” jest już frmową tradycją Grupy Allegro,
chcą pomóc. Niedawno postanowili rozszerzyć akcję na kultywowaną zarówno w siedzibie głównej w Poznaniu, jak
schroniska dla zwierząt – tak powstała „Paka dla zwierzaka”. i w biurach w Warszawie, Wrocławiu i Toruniu. Akcja Lidla
Jak frmy dowiadują się o potrzebach dzieci? Koordynatorzy „Spełniamy marzenia” obejmuje centralę w Jankowicach
kontaktują się z wybranymi placówkami i za pośrednictwem oraz 7 centrów dystrybucji. W obie inicjatywy włącza się
opiekunów proszą podopiecznych o napisanie listów do blisko 300 osób, a liczba przygotowywanych paczek z roku
św. Mikołaja. Gdy listy dotrą już do Lidla, życzenia zostają na rok rośnie. Fot. z arch. Lidl
wydrukowane na kartkach i powieszone na choinkach, które A.T.

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3/2013 # 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10