Page 6 - Magazyn Employer Branding nr 3
P. 6
» WIADOMOŚCI » EB WEDŁUG… » PORADNIK » CASE STUDIES » Z WIZYTĄ U…


Dzieci dzielą się radością Z pasji do świąt


Święta to czas rodzinny, kiedy budzi Inicjatywy świąteczne w SDL Poland (glo- pozazawodowych talentów pracowników
się w nas wyjątkowa chęć do pomo- balny lider w branży IT i Global Information spodobało nam się na tyle, że postanowiliśmy
cy potrzebującym. W taką atmosferę Management) opierają się na pasjach pra- prezentować je cyklicznie w naszym biulety-
wpisuje się frma Mondelez Polska, Fot. z arch. Mondelez Polska cowników. Zoltan jest zapalonym fotogra- nie, który rozsyłamy do wszystkich pracow-
która konsekwentnie na początku fem. W ubiegłym roku, wraz z koordynator- ników SDL w Bydgoszczy – informuje Ewa.
grudnia organizuje Świąteczną Aka- ką z działu Vendor Management, wymarzył Ale to niejedyne świąteczne inicjatywy. Nie-
demię Elfów. Na miejsce wydarzenia sobie sesję z udziałem koleżanek i kolegów którzy przebierają frmową maskotkę, tzw.
frma wybiera zewnętrzne lokalizacje, w mikołajowych czapkach. Żeby było cieka- SDL Buddy, za Mikołaja, elfa lub renifera,
takie jak Teatr Capitol czy Skwer (f- wiej, zdjęcia wykonywał z okna biura na 8. i zamieszczają zdjęcia w intranecie. Ewa SDL
lia Centrum Artystycznego Fabryka piętrze. Mikołajowie ustawiali się w pozach, Buddy uczyniła nawet bohaterem swojego
Trzciny). które Zoltan proponował, i świetnie się przy flmu, który miał świąteczną scenerię. – Film
Do udziału w Świątecznej Akademii Elfów zapraszane są dzieci pracowników wraz tym bawili. W akcji wzięło udział ok. 80% powstał na konkurs niezwiązany ze świętami,
z opiekunami. W miły nastrój wprowadzają je tematyczne piosenki oraz dekoracja zespołu. Można śmiało powiedzieć, że jego ale jego rozwiązanie przypada na 20 grudnia,
pełna srebrnych gwiazdek i mrugających świateł. Najmłodsi, wspólnie z dorosłymi zdjęcia obiegły świat, ponieważ w okresie więc nagrody można potraktować jako pre-
elfami, ozdabiają pierniki, które następnie, razem ze słodyczami Mondelez Polska, świątecznym pracownicy 38 biur SDL prze- zenty pod choinkę, a do wygrania jest bon
wysyłają do dzieci przebywających w szpitalach i ośrodkach opiekuńczych. Organi- syłają sobie fotografe, które pokazują, jak na zakupy o niemałej wartości – opowiada.
zatorzy podkreślają, że wszyscy uczestnicy wydarzenia przekazują potrzebującym celebrują ten szczególny czas. Z okazji Bożego – Trzeba było przygotować scenę rozmowy
nie tylko słodycze, ale także szczęście, dając wyraz frmowej flozofi dzielenia się Narodzenia siedzibę frmy przystrajają nawet z przypadkowo spotkaną osobą, która o SDL
radością. – Świąteczna Akademia Elfów to z jednej strony okazja do dobrej zabawy, w Pekinie – Obchodzimy różne święta, podkre- wie jeszcze niewiele. Założenie było takie, aby
a z drugiej – wspaniały moment na rozwijanie umiejętności i postaw. Pokazujemy, ślając globalny charakter naszej organizacji. wszyscy pracownicy mówili o frmie w podob-
jak łatwo można samemu przygotować mały drobiazg, który sprawi wiele przy- Nawet Chińczycy przesyłają nam w grudniu ny sposób – tłumaczy.
jemności innym – mówi Agnieszka, która od momentu powstania inicjatywy zajmuje kartki, mimo że ich nowy rok rozpoczyna się Ponieważ liczba pracowników SDL Poland
się przygotowaniem Akademii. – Zachęcamy nasze pociechy do przynoszenia dro- dopiero na przełomie stycznia i lutego. My w ciągu roku wzrosła ze 150 do 240 osób i nie
biazgów zakupionych z własnego kieszonkowego, takich jak famastry i kredki czy z kolei celebrujemy Halloween, przygotowu- mieszczą się one, jak wcześniej, na jednym
gry edukacyjne. Jest tak wiele dzieci, które nie mogą liczyć na hojność Świętego jąc mroczne aranżacje w biurze – mówi Ewa piętrze, ale potrzebują trzech, zrezygnowano
Mikołaja – dodaje Ania, organizatorka imprezy. Połaszewska, która w frmie zajmuje się m.in. z Wigilii w biurze. Natomiast już w nowym
Podczas Świątecznej Akademii Elfów mali artyści ozdabiają także kartki świąteczne, rekrutacją. roku cały zespół czeka impreza integracyjna.
które po odpowiedniej obróbce rozsyłane są do partnerów biznesowych Mondelez Tegoroczną bożonarodzeniową akcję wymy- A.T.
Polska. – Ten mały gest udowadnia, że żyjemy zgodnie z najważniejszymi dla na- śliły Ola, która po godzinach
szej organizacji wartościami. Mam na myśli to, że kierujemy się sercem i rozumem. projektuje biżuterię, oraz
Jednocześnie pokazujemy naszą otwartość na innych – tłumaczy Agnieszka. Magda. Zainspirowały innych
Po imprezie pracownicy otrzymują podsumowanie do własnoręcznego zdobienia
z dokładną informacją o zebranych i spakowanych bombek. Tuż przed świętami
darach. Mogą też obejrzeć flm oraz zdjęcia i w ten dekoracje znajdą się na naj-
sposób wrócić do mile spędzonych chwil. W 2013 r. większej choince w biurze. –
mali pomocnicy elfów zapakowali 240 paczek z pro- To, że inicjatywy wychodzą
duktami Mondelez Polska, ponad 60 pudełeczek od pracowników, sprawia,
ręcznie zdobionych pierników i ponad 6 olbrzymich że są oni w nie bardzo za-
pudeł przyborów szkolnych. W tym samym czasie angażowani i zachęcają do
powstało ponad 80 kartek świątecznych, które zabawy najbliższe otoczenie Fot. Zoltan Arga
czekają na rozesłanie. – twierdzi Ewa. – Wspieranie
A.T.
Fot. z arch. Mondelez Polska
MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3/2013 # 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11