Page 7 - Magazyn Employer Branding nr 3
P. 7
» WIADOMOŚCI » EB WEDŁUG… » PORADNIK » CASE STUDIES » Z WIZYTĄ U…


ING Services Jak zaangażować

świętuje 10-lecie pracowników w działania


Firma ING Services Polska obchodziła w listopadzie swoje zewnętrzne?
10-lecie. Zachęciła pracowników, żeby z tej okazji ude-
korowali najbliższe otoczenie i w ten sposób włączyli się Irlandzki oddział Vodafone zauważył, że pracownicy rzad-
w świętowanie jubileuszu. – Informację o tej inicjatywie ko są informowani o zewnętrznych działaniach frm, nie
wysłaliśmy pracownikom mailowo i zamieściliśmy ją w in- rozumieją ich i nie czerpią z nich żadnych korzyści. A stąd
tranecie. Nie chcieliśmy ubierać tej zabawy w sztywne już tylko krok do spadku poziomu satysfakcji z pracy. Po-
ramy, więc tematyka była dowolna. Nie określaliśmy też stanowiono to zmienić.
maksymalnej czy minimalnej liczby osób w zespołach – Od 2011 r. zespół Vodafone Ireland jest informowany
opowiada Kamila Heitzman, Marketing Specialist w ING źródło o wszelkich inicjatywach promocyjnych marki poprzez co-
Services Polska. tygodniowy newsletter zamieszczany w intranecie, a tak-
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Jeden z zespołów nawzajem. Z kolei inni chętniej angażują się w konkursy że prezentacje na ekranach telewizorów znajdujących się
wypisał na tablicy życzenia i rozwiesił balony, oczywiście wiedzy technologicznej czy preferują wspólne wyjścia na w budynku. Dodatkowo co kwartał wszyscy zatrudnieni
w pomarańczowym kolorze, inny wykleił w oknach na- koncerty – mówi. otrzymują podsumowania, dzięki którym są świadomi tego,
pis „10-lecie ISP” samoprzylepnymi karteczkami i ustawił Zespoły, które zaskoczyły kreatywnością podczas przy- jak dobierana jest grupa docelowa, jakie przesłanki stoją
odświętne wygaszacze na ekranach komputerów. Jednak strajania biura, otrzymały urodzinowe torty. Z okazji 10-le- za strategią marki i w jaki sposób ma się ona przełożyć na
największą uwagę zwrócili na siebie pracownicy, którzy… cia ING Services Polska organizuje też dla pracowników zysk dla frmy, a – co za tym idzie – także dla nich.
przebrali się za budowlańców – założyli kaski, wokół biu- konkurs wiedzy o frmie, w którym można wygrać dobrej Jednak zdaniem osób odpowiedzialnych za komunikację
rek rozstawili wiadra i narzędzia, a swój teren ogrodzili klasy smartfon, a także konkurs fotografczny. Zespoły, wewnętrzną samo przekazywanie wiadomości nie wystarczy.
taśmą, na której widniał napis: „Uwaga, roboty budowlane. którym najlepiej uda się uchwycić codzienne działania, Dlatego postanowiono włączyć pracowników w wydarze-
Przejścia nie ma”. wspólnie wyjdą na kolację w restauracji (co pozwoli im nia, które sponsoruje frma, żeby mogli na własne oczy
W akcję dekorowania biura zaangażowało się około 10% jeszcze lepiej się zrozumieć). Ponadto trwa konkurs na przekonać się, jak jest prezentowana na zewnątrz. W do-
pracowników. Dla Kamili Heitzman skala zainteresowa- Człowieka ISP. Każdy pracownik może zgłosić osobę, która datku wydarzenia, które współfnansuje irlandzki oddział
nia nie jest zaskoczeniem: – Nasze inicjatywy staramy jest jego zdaniem zawsze chętna do współpracy, pozytyw- Vodafone, są atrakcją samą w sobie. Organizacja wspiera
się dobierać do różnych charakterów pracowników. Są nie nastawiona, a także reprezentuje frmowe wartości. np. popularną drużynę piłki nożnej Dublin City Senior i kilka
wśród nich osoby, które czasem lubią oderwać się od Zwieńczeniem obchodów jubileuszu będzie uroczysta gala muzycznych festiwali. Osoby zatrudnione w frmie miały
codziennych zajęć i troszkę się powygłupiać. Jest im to w jednej z dużych sal na Śląsku, podczas której zostanie szansę wygrać w wewnętrznych konkursach wejściówki
potrzebne ze względu na dość intensywną pracę. Dzięki wręczona nagroda w konkursie wiedzy o frmie. na mecze i koncerty.
temu czują się też bardziej zintegrowani z frmą i ze sobą A.T. Organizacja poszła jeszcze dalej. Chcąc uczynić z pracowni-
ków prawdziwych kibiców sponsorowanej drużyny, wysyłała
im bieżące informacje o pozycji Dublin City Senior w tabeli,
Firma Przyjazna Ojcom a po tym, jak w 2011 r. zespół wygrał ligę, zaproszono
piłkarzy do biura. Dzięki wsparciu fnansowemu, jakiego
Vodafone udziela letnim festiwalom, udało się zorganizować
Przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich i wychowawczych, korzystne dla obojga rodziców, weszły w życie w czerwcu na terenie frmy koncerty tak znanych w Irlandii osobistości,
2013 r., jednak ze swoich praw wciąż korzysta niewielu ojców. Dlatego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Mini- jak komik Michael Winslow czy piosenkarka Cathy Davey.
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiły konkurs „Firma Przyjazna Ojcom”, który ma za zadanie promować dobre Od momentu połączenia zewnętrznej i wewnętrznej stra-
praktyki. Partnerem konkursu jest Konfederacja Lewiatan. Zgłoszenia przyjmowano do 13 grudnia. Lista laureatów tegii komunikacji wskaźnik zaangażowania zespołu w życie
została ogłoszona 17 grudnia na stronie: www.rodzina.gov.pl/urlopy. O tym, jak laureaci wspierają ojców, napiszemy frmy wzrósł. A przecież nikt nie jest lepszym rzecznikiem
w następnym numerze magazynu. przedsiębiorstwa niż sami pracownicy.
A.T. A.T.

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3/2013 # 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12