Page 3 - Magazyn Employer Branding nr 4
P. 3
» WIADOMOŚCI » EB WEDŁUG… » PORADNIK » CASE STUDIES » Z WIZYTĄ U…


Znamy Pracodawców Rośnie liczba Top Employers

Roku 2013 39 organizacji otrzymało certyfkat Top Employers Polska 2014. To o 10 więcej niż w ubiegłym roku. 15 frm zdobyło również
certyfkację Top Employers Europe 2014, co oznacza, że mogą pochwalić się mianem najlepszego pracodawcy w co najmniej
Pod koniec marca poznaliśmy wyniki 5 krajach.
22. edycji badania Pracodawcy Roku® 2013 – Bardzo mnie cieszy rosnąca z roku na rok liczba uczestników programu Top Employers Polska. Świadczy to nie tylko o jego
przeprowadzanego przez AIESEC Polska. popularności, ale też o tym, że coraz więcej polskich pracodawców odczuwa potrzebę doskonalenia swojej polityki personalnej
Po raz kolejny zwyciężyła w nim frma EY, i równania do najlepszych. Certyfkat otrzymały frmy, które udowodniły, że mają wyjątkową politykę personalną i propozycje dla
a w pierwszej dziesiątce znaleźli się ponad- pracowników – mówi Magdalena Kusik, Country Manager Polska w Top Employers Institute.
to: PwC, Google, PKO BP, Deloitte, Mars, Do programu zapraszane są organizacje, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników w Polsce, oraz międzynarodowe korporacje
ING Bank Śląski, P&G, KPMG oraz PZU. liczące minimum 2,5 tys. pracowników na świecie. Firmy przechodzą audyt praktyk HR przeprowadzany przez Grant Thornton.
Ta ostatnia frma zanotowała ogromny Podczas badania bierze się pod uwagę jakość warunków pracy, poziom wynagrodzeń, świadczenia dodatkowe, oferowane szkolenia
wzrost w stosunku do ubiegłorocznego oraz możliwości rozwoju kariery, a także zarządzanie kulturą organizacyjną frmy. Przedsiębiorstwa są proszone o dostarczenie
rankingu – aż o 8 pozycji – i powróciła stosownych dokumentów oraz o odpowiedź na ankietę składającą się z 65 pytań. Udział w programie jest płatny. W tym roku
do „10” po wielu latach na dalszych pozy- chlubny tytuł otrzymały wszystkie frmy, które zgłosiły się do certyfkacji, ale nie jest to regułą.
cjach (po raz ostatni w top10 znalazła się – W tym roku przeszli państwo przez najbardziej rygorystyczny proces w historii, więc mogą być państwo z siebie dumni. Spraw-
w 2003 r.). dzamy coraz więcej aspektów, żeby zyskać pewność, że wszystkie frmy zasłużyły na zaszczytne miano Top Employers – mówił
Ranking powstaje w oparciu o głosy stu- podczas gali wręczenia nagród prezes David Plink.
dentów, którzy wskazują preferowane frmy Organizacja (pod nazwą CRF Institute) powstała w 1991 r. w Holandii jako wspólna inicjatywa środowiska naukowego, dziennikarzy
spontanicznie (nie wybierają ich z wcze- biznesowych, stowarzyszeń handlowych, badaczy oraz międzynarodowych wydawców w celu promowania najlepszych praktyk
śniej przygotowanej listy). Towarzyszy mu z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Dziś, pod nazwą Top Employers Institute, jest obecny w 65 krajach na wszystkich
dodatkowe badanie, w którym studenci kontynentach, w Polsce działa od 2009 r. We wrześniu br. planuje uruchomienie fundacji, która będzie miała na celu dzielenie się
wyrażają swoje preferencje odnośnie ryn- wiedzą i dobrymi praktykami z mniejszymi frmami, zwłaszcza wywodzącymi się z biedniejszych krajów. Projekt startuje w Brazylii,
ku pracy. ale do udziału w nim zostały zaproszone także polskie frmy.
W tegorocznej edycji wzięło udział ponad Gala wręczenia certyfkatów odbyła się 4 marca w hotelu Radisson BLU w Warszawie. Była to 5. edycja programu w Polsce. Lista
3,5 tys. studentów z całej Polski, któ- laureatów znajduje się na: www.top-employers.com.
rzy jako preferowane wskazywali przede A.T.
wszystkim branże związane z fnansa-
mi (bankowość, inne fnansowe, a także
księgowość lub audyt). Za najważniejsze
czynniki wyboru pracodawcy uznali płacę,
dobrą atmosferę w frmie i stopień satys-
fakcji z pracy. W przypadku wyboru pracy
wykonywanej jeszcze podczas studiów do-
bra atmosfera awansowała na pierwsze
miejsce, na drugim pojawił się szacunek
do pracownika, a trójkę uzupełniła satys-
fakcjonująca płaca. Za swoją najmocniej-
szą stronę respondenci uznali pracowitość
(powiedziało tak aż 38% ankietowanych),
a za najsłabszą – brak doświadczenia.

A.M.


MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 1(4)/2014 # 3
   1   2   3   4   5   6   7   8