Page 4 - Magazyn Employer Branding nr 4
P. 4
» WIADOMOŚCI » EB WEDŁUG… » PORADNIK » CASE STUDIES » Z WIZYTĄ U…


Nestlé kontra bezrobocie pracy dostaną więc zarówno operatorzy w fabry- Jak wynagradzać pracowników, aby

kach, jak i handlowcy oraz menedżerowie. Ciekawą
Problem bezrobocia wśród osób do 25. roku życia innowacją wydaje się być wprowadzenie staży zi- nie tracili motywacji?
dotyczy niemalże wszystkich europejskich krajów. mowych. Organizacja jest również otwarta na inne
Często młodzież może co najwyżej liczyć na umowę formy praktyk, które będą się odbywały m.in. we Istnieje wiele kluczy, według któ-
o dzieło, umowę zlecenie lub bezpłatny staż czy współpracy z lokalnymi jednostkami edukacyjnymi. rych można przyznawać premie,
praktykę. I choć sytuacja najgorzej przedstawia się Plany Nestlé obejmują jednak nie tylko dodatkowe np. za pozyskanie nowego klien-
w Grecji oraz Hiszpanii, to aż co czwarty młody programy rekrutacyjne. Inicjatywa frmy ma także ta, przedterminowe wykonanie
Polak również pozostaje bez pracy, pomimo wy- na celu wspieranie młodych w budowaniu kariery zadania lub nadzwyczajne wyniki
kształcenia, znajomości języków, przebytych kur- zawodowej. Rozwiązaniem ma być program „Go- sprzedaży. Odrębną kwestią jest
sów oraz zaznajomienia z zagranicznymi realiami. towość do pracy”, który będzie promowany na to, kto o tym decyduje. Zazwyczaj
Pracodawcy zaczynają dostrzegać potrzebę zmian stronach internetowych organizacji, w szkołach jest to szef, jednak w niektórych
w polityce rekrutacyjnej i ruszają na pomoc goto- i na uczelniach. W ofercie mają znaleźć się szko- frmach premie przyznawane są
wym do pracy absolwentom. Spośród organizacji lenia zawierające praktyczne porady dotyczące przez samych pracowników. Powstało w tym celu specjalne narzędzie –
wyróżniła się ostatnio frma Nestlé, która przygo- rozmów kwalifkacyjnych czy przygotowania CV. Bonus.ly. Jest to amerykański start-up, za pomocą którego frmy mogą
towała program walki z bezrobociem w omawianej Firma nie wyklucza także indywidualnego podejścia przekazać zatrudnionym określoną kwotę do rozdysponowania w celu
grupie. do młodych, np. w formie doradztwa w zakresie wyróżnienia określonych postaw kolegów lub ich dobrych pomysłów.
własnych preferencji na rynku pracy. W planach Każda nagroda jest jawna i wyświetla się w serwisie wzorowanym na
Biznes reaguje są również inne aspekty współpracy z uczelniami, mediach społecznościowych. Takie rozwiązanie podkreśla charakter kul-
Pierre Detry, prezes zarządu Nestlé Polska S.A., których celem będzie przygotowanie absolwentów tury panującej w organizacji. Z możliwości serwisu Bonus.ly korzysta
uważa, że odpowiedzialność za przyszłą sytuację do rozpoczęcia życia zawodowego. m. in. wrocławska spółka Monterail zajmująca się programowaniem.
na rynku pracy leży w dużej mierze po stronie Nestlé liczy na przychylność biur karier oraz insty- System ten pozwala doceniać oddolne inicjatywy i zachować niepo-
pracodawców, dlatego tak ważne jest, aby ofe- tucji uczelnianych, organizacji studenckich, mediów, wtarzalny klimat wzajemnego szacunku i współpracy w zespole. Mimo
rowali oni możliwości rozwoju, wspierali młodych a także na poparcie instytucji rządowych i zrze- niewielkich kwot (każdy pracownik ma do dyspozycji miesięcznie 60
w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłej szeń pracodawców. W realizacji projektu wezmą zł, a średnia wysokość premii dla jednej osoby to 3,60 zł) zadowolenie
kariery oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniem. udział wszystkie fabryki i centrala Nestlé w Polsce, w frmie rośnie. Podobne narzędzia znajdują zastosowanie w większych
Europejska Inicjatywa na rzecz Zatrudniania Ludzi których potencjał zostanie wykorzystany m. in. do organizacjach, np. w Google pracownik może przyznać drugiemu nagrodę
Młodych ogłoszona przez Nestlé to szeroko zakro- rozwijania nowych programów przyuczania do fachu za coś nadobowiązkowego, co ma duży wpływ na pracę zespołu, ale
jony program wynikający z przyjętej przez frmę we współpracy ze szkołami zawodowymi. Firma w korporacji trudno to wychwycić przełożonym. Okazywanie wdzięczności
strategii kreowania wspólnej wartości oraz sytuacji chce pójść o krok dalej i zachęcić swoich dostaw- współpracownikom nie tylko motywuje do większego wkładu pracy (jest
na rynku pracy. Zakłada on zatrudnienie 10 tys. ców w Europie do powołania platformy „Sojusz dla to najczęstszy powód przyznawania koleżeńskich premii), ale także spaja
osób do 30. roku życia na różnych stanowiskach Młodych”, w celu stworzenia ofert zatrudnienia dla zespół. W dużych frmach pozwala budować poczucie indywidualnego
oraz umożliwienie kolejnym 10 tys. odbycia płatnych osób z niewielkim stażem pracy. – Ta inicjatywa podejścia do efektów pracy.
praktyk i staży zarówno w biurach, jak i fabrykach jest doskonałym przykładem tego, że w Nestlé Nieco inne rozwiązanie zastosował sklep internetowy Polyvore, które-
frmy w Europie. Tylko w Polsce i krajach bałtyc- świadomie i z zaangażowaniem podchodzimy do go szef postanowił urozmaicić system premiowy. Najlepsi pracownicy
kich do 2016 r. ma zostać zatrudnionych 800 osób, roli odpowiedzialnego pracodawcy. Z jednej strony wprawdzie otrzymują dodatkowe pieniądze, ale… nie zatrzymują ich dla
z czego aż 360 w naszym kraju. Wiele miejsc pracy dbamy o naszych pracowników wewnątrz organi- siebie. Za przykładową kwotę 500 dolarów mogą zafundować kolegom
powstanie również w krajach takich jak Hiszpania zacji, stwarzając im jak najlepsze warunki pracy, z biura, co tylko im się podoba. To nagrodzony decyduje, jaka rzecz
czy Grecja, gdzie problem bezrobocia dotyka ponad z drugiej aktywnie odpowiadamy na zewnętrzne przyda się w biurze lub co sprawi radość zatrudnionym – może to być
połowy młodych osób. problemy, takie jak np. bezrobocie wśród młodych oryginalny mebel, obiad dla wszystkich lub stół do tenisa. Jest to także
ludzi. Wierzę, że dzięki naszym działaniom przyczy- swego rodzaju sposób na upamiętnienie małych sukcesów poszczegól-
Zatrudniamy i edukujemy nimy się do realnej poprawy sytuacji młodych ludzi nych pracowników. Spojrzenie na kolorowy puf w holu może przypominać
Oferta będzie dotyczyć wszystkich ścieżek rozwoju na rynku pracy – puentuje Mariola Raudo. o osiągnięciu kolegi siedzącego obok.
i szczebli zatrudnienia w Nestlé. Szansę na zdobycie M.A. M.A.

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 1(4)/2014 # 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9