Page 6 - Magazyn Employer Branding nr 4
P. 6
» WIADOMOŚCI » EB WEDŁUG… » PORADNIK » CASE STUDIES » Z WIZYTĄ U…


Wybitni absolwenci UŁ We Wrocławiu już nie młodych naukowców wywodzących się z Akademii

pomogą młodym zabraknie informatyków? Młodych Uczonych i Artystów. – W czerwcu prze-
prowadzimy ewaluację programu. Jeśli sprawdzian
wypadnie pozytywnie, program będzie stałym ele-
Wrocław wzmacnia markę miasta-zagłębia IT. mentem nauczania we wszystkich wrocławskich
Właśnie uruchamia projekt „Wrocław koduje”, szkołach – zapowiada Ewa Kaucz, wiceprezes Agen-
w ramach którego organizowane będą szkolenia cji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, w rozmowie
przystosowujące osoby z wyższym wykształceniem z Polską Agencją Prasową. Dlaczego Wrocław to
do potrzeb lokalnego rynku pracy. Przekwalifko- robi? – IT to nasza przyszłość – wyszliśmy z założe-
wać się mogą absolwenci kierunków z programami nia, że trzeba edukować dzieciaki od najmłodszych
studiów zawierających elementy modelowania ma- lat. Rynek pracy w branży IT bardzo dynamicznie
tematycznego. W pierwszej turze udział ma wziąć się rozwija. Wrocław jest zagłębiem frm informa-
150 osób. Po trzech miesiącach nauki teorii przez tycznych zarówno z polskim, jak i zagranicznym
miesiąc będą one ćwiczyły umiejętności w praktyce, kapitałem, a według danych ABSL w tym mieście
przy wsparciu frm: Credit Suisse, Tieto, NSN, Volvo jest najwięcej w Polsce centrów R&D (głównie ze
IT i SMT Software. specjalizacją software development) i osób pracu-
Uniwersytet Łódzki uruchomił program „Absolwent VIP”, który ma na celu Miasto patrzy na swoją rolę partnera frm IT w dłuż- jących w tej branży. Firmy intensywnie poszukują
umocnienie relacji z wybitnymi absolwentami oraz włączenie ich w proces szej perspektywie. Poprzez program „Język ma- pracowników, a we Wrocławiu jest sporo młodych
modernizacji systemu kształcenia na UŁ. 24 osobistości świata nauki, polityki, szyn” próbuje kształtować umiejętność logicznego osób z wyższym wykształceniem, które mają pro-
kultury i biznesu objęły opieką mentorską najlepszych studentów. Młodych myślenia u dzieci i rozbudzić ich zainteresowanie blem ze znalezieniem pracy bądź pracują poniżej
ludzi wyłoniła kapituła uczelni na podstawie konkursu ankiet, wyników w na- algorytmiką. Projekt ruszył we wrześniu i objął 64 swoich intelektualnych możliwości – mówi Ewa
uce i oceny aktywności studentów. W projekt włączyli się m.in.: Tatiana podstawówki i gimnazja. Jego autorami jest trójka Kaucz Polskiej Agencji Prasowej.
Okupnik, Cezary Grabarczyk oraz Agnieszka Jackowska-Durkacz, dyrektor A.T.
zarządzająca Infosys BPO Poland. Przez cztery miesiące, czyli do końca
czerwca, mentorzy będą służyli studentom pomocą w wyznaczaniu kierunków Unijny staż w IT
rozwoju zawodowego i osobistego. Programy mentoringowe działają m.in. na
takich uczelniach, jak Oxford, Harvard czy Stanford. – Program „Absolwent Uniwersytet Śląski oraz frmy mające siedziby w regionie szkolą młodych ludzi w ramach programu Unii
VIP” Uniwersytetu Łódzkiego wpisuje się dokładnie w trendy obowiązujące Europejskiej, aby przygotować ich do zawodu programisty. Projekt „Programowanie kariery – wsparcie
dziś w wiodących instytucjach akademickich świata. O ich sile decydują młodych osób na rynku pracy” stanowi odpowiedź na problem wysokiej stopy bezrobocia wśród młodych.
oczywiście kadra profesorska, jakość nauczania i aktywność badawcza. Jego uczestnicy najpierw wezmą udział w kursie programowania aplikacji internetowych, a następnie od-
Ogromną rolę odgrywa również sieć absolwentów – ludzi, którzy z jednej będą 6-miesięczny staż w organizacji zatrudniającej informatyków programistów. Ich wynagrodzenie zo-
strony są wizytówką uczelni, a z drugiej mogą wiele zrobić, by pomóc w jej stanie pokryte z budżetu projektu. Dodatkowo Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapewnia
dalszym rozwoju – mówi prof. Witold Orłowski, były doradca ekonomiczny wsparcie doradcy zawodowego oraz szkolenia z zakresu poszukiwania pracy i rozwoju kompetencji miękkich.
Prezydenta RP, specjalny doradca Komisji Europejskiej ds. budżetu, absolwent – Widzę dużą korzyść dla frmy ze współdziałania przy tym przedsięwzięciu. Przede wszystkim ze
Uniwersytetu Łódzkiego. – Projekty oparte na idei mentoringu są skutecznym względu na możliwość pozyskania stażysty w przyszłości do pracy na etacie. Po odbyciu stażu znacz-
narzędziem wspierającym rozwój zawodowy młodych ludzi, szczególnie nie płynniej odbywa się wdrażanie nowego pracownika, co niesie ze sobą dużą korzyść dla każdej
w pierwszym etapie kształtowania kariery zawodowej, w trakcie lub zaraz ze stron. Zależy nam na tym, aby studenci zdobyli doświadczenie zawodowe, które uzupełni wiedzę
po ukończeniu studiów. Młodzi ludzie potrzebują w tym czasie nie tylko zdobytą na uczelni i przygotuje do wymogów rynku pracy – uważa Magdalena Nowicka, prezes ING
profesjonalnej wiedzy i umiejętności, ale także dużej motywacji, odwagi Services Polska, frmy, która przyjmie do siebie część stażystów.
i wiary w to, że wybrana przez nich ścieżka edukacji odpowiada wymaga- Praktyki zaoferowały także m.in.: Kroll Ontrack, WASCO czy Webcoders.pl. Projekt potrwa do końca
niom współczesnego pracodawcy, a wyznaczone cele rozwoju osobistego kwietnia 2015 r. Weźmie w nim udział 60 osób w wieku 15–30 lat pozostających bez pracy i niepo-
i zawodowego są możliwie do osiągnięcia – uważa Konrad Pokutycki, prezes siadających doświadczenia zawodowego.
zarządu BSH, absolwent UŁ. A.T.
A.T.

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 1(4)/2014 # 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11