Page 3 - Magazyn Employer Branding nr 6
P. 3
WIADOMOŚCI  » EB WEDŁUG…  » PORADNIK  » CASE STUDIES  » Z WIZYTĄ U…

HR Solutions Trends klucz do sukcesu. Dlatego też są one coraz częściej wy- Marketing w sukcesie HR
korzystywane również w procesie zarządzania zasobami
27 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja HR ludzkimi. Coraz więcej szefów działów personalnych Temat employer brandingu cieszy się coraz większym za-
Solutions Trends. Zostaną podczas niej zaprezentowane wdraża je i korzysta z nowych technologii oraz opro- interesowaniem, również w środowiskach akademickich.
nowoczesne systemy i rozwiązania informatyczne dla gramowania m.in. do oceny pracowników – zapewniają 30 października Koło Naukowe Zarządzania Zasobami
departamentów Human Resources. Kluczowi gracze na organizatorzy. Ludzkimi wraz ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej
rynku przedstawią swoje produkty i usługi, a branżowi zorganizuje konferencję „Marketing w sukcesie HR”, której
eksperci podzielą się wiedzą i doświadczeniem. – Sto- tematem będą zagadnienia związane z marketingiem i HR.
sowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych to Osoby zainteresowane problematyką budowania wizerun-
ku pracodawców – specjaliści, freelancerzy oraz studen-
Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wydarzenia: ci – będą mogły najpierw wysłuchać prelekcji na temat
employer brandingu, a następnie wybrać jedną z czterech
►► Najważniejsze trendy w obszarze technologii ►► Usprawnienie organizacji poprzez elektroniczny równoległych ścieżek tematycznych: CSR (społeczna od-
dla HR obieg dokumentów kadrowych powiedzialność biznesu), metoda badań postaw utajonych
pracowników, personal branding, start-upy w sukcesie HR.
►► Nowoczesne narzędzia e-rekrutacji ►► Podniesienie wydajności poprzez wprowadzenie Prelegentami będą m.in.: Joanna Kamińska (HR z pasją),
►► Portale społecznościowe w realizacji misji oceny efektywności z automatycznym dr Agnieszka Popławska (SWPS), Natalia Hatalska i Anna
wyliczaniem premii Mikulska z MJCC.
i zadań HR Jak mówi przewodnicząca KN ZZL Olga Muzyczuk,
►► Systemy automatyzujące zarządzanie zasobami ►► Systemy pracy grupowej „Marketing w sukcesie HR” to więcej niż konferencja na-
►► Automatyzacja pracy i optymalizacja procesów ukowa. – Jako organizatorzy chcemy realnie wpłynąć
ludzkimi na promocję kultury organizacyjnej opartej o wartości.
►► Potencjalne zagrożenia ze strony technologii w działach HR Liczymy na to, że zintegrowanie działów marketingu i HR
►► Systemy służące do szybkiego i łatwego pozwoli im wspólnie stworzyć nową jakość. Uczestników
IT dla skutecznej ochrony danych osobowych konferencji będzie gościł Pomorski Park Naukowo-Tech-
i prywatności pracownika – zasady ich raportowania nologiczny w Gdyni, który jest również partnerem strate-
zabezpieczania ►► Narzędzia IT w procesach rekrutacyjnych – gicznym wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny,
►► Skutki karno-prawne nadużyć w zakresie a chętni mogą się rejestrować na stronie wydarzenia.
ujawniania lub nieujawniania danych korzyści i zalety
osobowych ►► Rozwiązania wspierające nauczanie na odległość # 3

– e-learning, m-learning, wideokonferencje

Konferencja jest bezpłatna, jednak trzeba się wcześniej zarejestrować. Liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej na: www.hrtrends.pl

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING  numer 3(6)/2014
   1   2   3   4   5   6   7   8