Page 4 - Magazyn Employer Branding nr 6
P. 4
WIADOMOŚCI  » EB WEDŁUG…  » PORADNIK  » CASE STUDIES  » Z WIZYTĄ U…
Badanie Aon Hewitt: najwyżej i najniżej oceniane obszary środowiska pracy – średnio w Polsce i wśród Najlepszych Pracodawców

WARUNKI PRACY ZARZĄD ADEKWATNOŚĆ KARIERA
PŁACY
RÓWNOWAGA  
WARUNKI PRACY PRACA-ŻYCIE WSPÓŁPRACOW- SPÓJNOŚĆ MARKI RÓWNOWAGA PROCESY ADEKWATNOŚĆ ORIENTACJA NA
-NICY PRACODAWCY PRACA-ŻYCIE PŁACY LUDZI

WSPÓŁPRACOW- ZADANIA NAJLEPSI PRACODAWCY 2014 KARIERA 
-NICY PROCESY
ŚREDNIO W POLSCE 2014

Najlepsi według Aon Hewitt realizatorzy firmowej strategii, równocześnie zorientowani Career EXPO,
na ludzi. Drugim wyznacznikiem firm, które osiągnęły na jesień już w trzech, a na
W dziewiątej edycji rankingu Najlepsi Pracodawcy zwycię- wysokie rezultaty, jest wiarygodna i spójna marka. Na- wiosnę w siedmiu miastach
żyli: Intel Technology Poland, Towarzystwo Ubezpieczeń tomiast nisko została oceniona dbałość o zachowanie
Link 4 oraz Xstream odpowiednio w kategoriach bardzo równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, Już wkrótce rusza kolejna edycja Career EXPO – targów pracy
dużych (powyżej 1000 pracowników), dużych (od 250 do a to jest niezbędne, aby w długim okresie utrzymać za- skierowanych do studentów, absolwentów i specjalistów. Poza
1000 osób) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (do angażowanie i motywację zatrudnionych. Poznaniem (30.10) i Wrocławiem (19.11) listę jesiennych
250 zatrudnionych). W projekcie wzięło udział 108 firm. Przedstawiciele pracodawców odebrali wyróżnienia pod- lokalizacji uzupełni Kraków (27.11). Natomiast na wiosnę
Badanie Aon Hewitt mierzy wskaźnik zaangażowania za- czas gali, która odbyła się 21 października w Warszawie. będą to: Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa, Łódź, Gdańsk
trudnionych. U Najlepszych Pracodawców ukształtował Gościem specjalnym był John Shiels, CEO Manchester Uni- i Katowice.
się on na poziomie 77%, utrzymując tym samym najwyż- ted Foundation. Podzielił się on swoimi doświadczeniami W ramach jesiennych wydarzeń odbywają się szkolenia, debaty
szy z dotychczasowych wyników na polskim rynku. Wśród dotyczącymi tworzenia zwycięskich zespołów, a także i prelekcje. Wśród tematów znalazły się m.in.: „Personal bran-
wszystkich przebadanych organizacji wskaźnik osiągnął rozwijania liderów. John Shiels opowiedział także o tym, ding w social media”, „Jak osiągnąć sukces w życiu i w pracy”,
poziom 50%. To o 1 punkt procentowy mniej niż w ubiegłym jak biznes może czerpać z doświadczeń sportu w obszarze „Nie musisz być jak Steve Jobs – czego pracodawcy oczekują
roku, ale więcej niż w poprzednich latach, kiedy oscylował angażującego przywództwa. od młodych?” oraz „Jakie mam szanse zostać prezesem?”.
wokół 44–48%. Pełna lista laureatów Więcej informacji: www.careerexpo.pl
Z badania wynika, że Najlepszych Pracodawców wyróżniają Kontakt dla firm: wiktor.fiszera@careerexpo.pl, tel. 503 135 667
członkowie zarządu, którzy są postrzegani jako skuteczni

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING  numer 3(6)/2014 # 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9