Page 5 - Magazyn Employer Branding nr 6
P. 5
WIADOMOŚCI  » EB WEDŁUG…  » PORADNIK  » CASE STUDIES  » Z WIZYTĄ U…

Bogowie Dobre przykłady

14 października PZU zainauguro- Miasto Poznań nowy rok akademicki przywitało pro-
wało kolejną kampanię employer jektem „Business Mentor”. W jego ramach jedenastu
brandingową pod hasłem „PZU. przedstawicieli kadry zarządzającej poprowadzi wykła-
Przyciągamy najlepszych”. Tym dy otwarte dla studentów. Przedsiębiorcy przedstawią
razem bohaterem jest „boski” Thor, własne case studies, które pozwoliły im na osiągnięcie
syn Odyna. sukcesu w biznesie.
Do projektu „Business Mentor” włączyły się firmy
Thor kandyduje do pracy w PZU i chce pokazać, na co go Przyciągamy najlepszych zrzeszone w Konsorcjum Marki Poznań: Alba, Beyond,
stać. Potrafi zrobić piorunujące wrażenie i udzielić błyska- Century Link, DGA, Hama, INEA, NIVEA, Rule Finan-
wicznej pomocy. Jednak to, jak potoczy się jego kariera, stopada na 16 uczelniach w Polsce odbędą się szkolenia cial, TPA Horwath, Solaris oraz Volkswagen Poznań.
zależy od internautów. Mogą oni głosować na filmiki pre- Kampusu Ekspertów PZU. Pojawią się też stoiska targowe – Dla nas to szansa, by pokazać młodym ludziom na
zentujące talenty Thora, a przy okazji wygrać tablet. Ponad- promujące jesienne konkursy oraz wiosenne staże i prak- przykładzie DGA, które ma za sobą prawie 25-letnią
to na stronie kampanii: Przyciagamynajlepszych.pl można tyki. Natomiast na początku grudnia ruszą Dni Otwartego historię, że biznes to nie tylko sukcesy, ale też porażki,
stworzyć swoje CV „godne wiecznej chwały”. – Chcemy Biznesu. Każdy dzień pozwoli uczestnikom poznać kulisy z których należy zrobić dobry użytek. Chcielibyśmy
zachęcić odbiorców kampanii do interakcji i podjęcia kon- pracy w innym obszarze (inwestycje, sprzedaż, marketing, w ten sposób zainspirować uczestników do przemy-
kretnych działań. Aplikacja jest niejako generatorem CV. projekty IT, zarządzanie strategiczne i projekty). Ponadto śleń oraz przekazać cenne wskazówki wynikające
Użytkownicy mogą zmienić twarz Thorowi czy stworzyć chętni będą mogli rozwiązać realne case study. z wielu lat praktyki, które na pewno wykorzystają
kreatywny opis swoich „boskich cech”, które będą przy- PZU zaplanowało również kolejną edycję konkursu „Inwe- w swojej późniejszej karierze zawodowej – mówił
datne podczas pracy w PZU. Każdy może przygotować stycja w Przyszłość”, polegającego na prezentacji i pro- Andrzej Głowacki, prezes firmy DGA.
takie CV, wydrukować je lub udostępnić znajomym – mówi mowaniu wideo CV uczestników. Ubezpieczyciel pojawi się Dodatkowe informacje: www.marki.poznan.pl
Agnieszka Kiewesz z działu marketingu PZU. Kobiety przy także na konferencjach i szkoleniach współpracujących z nim
pomocy aplikacji mogą zamienić się w boginię (wersję dla organizacji studenckich (m.in. AIESEC, SF BCC, NZS oraz Kontrowersyjne benefity
pań zamieszczono na stronie z opóźnieniem. Wcześniej ESN). Działania będą prowadzone także na YouTube oraz
nasza redakcyjna koleżanka została „synem Odyna” ). na dużych portalach społecznościowych i rekrutacyjnych, Firmy posuwają się coraz dalej, wymyślając nowe
W ramach kampanii zaplanowane są eventy skierowane m.in. na Pracuj.pl czy LinkedIn. benefity dla pracowników. Facebook zdecydował
do studentów i absolwentów. Od 13 października do 5 li- O pomysłach PZU na promocję marki pracodawcy przeczy- się refundować zatrudnionym kobietom… zamraża-
tasz w rozmowie z Maciejem Hassą, którą opublikowaliśmy nie komórek jajowych. Od stycznia podobną ofertę
w 4. numerze „Magazynu”. wprowadza również Apple – podał Nbcnews.com. To
kosztowna procedura. W USA wiąże się z opłatą rzędu
MAGAZYN EMPLOYER BRANDING  numer 3(6)/2014 10 tys. dolarów i 500 dolarami rocznie za przetrzymy-
wanie komórek. Zwolennicy takiego rozwiązania pod-
kreślają, że dzięki niemu kobiety będą mogły odłożyć
decyzję o macierzyństwie i kształtować życie według
swoich potrzeb. Jednak nie brakuje komentarzy, że
organizacje, zamiast wprowadzać takie rozwiązania,
powinny raczej budować przyjazne środowisko pracy
dla młodych rodziców.

# 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10