Page 8 - Magazyn Employer Branding nr 6
P. 8
WIADOMOŚCI  » EB WEDŁUG…  » PORADNIK  » CASE STUDIES  » Z WIZYTĄ U…

#ALSIceBucketChallenge

Wakacyjna akcja ALS Association z USA spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem internautów na całym świecie. Pomóc chcieli dorośli
i dzieci, szefowie firm i bracia zakonni, sportowcy i rozmaite organizacje.

MICHALINA ABRAMOWICZ JOANNA BIEŻUŃSKA-SZEWCZYK,
kierownik ds. komunikacji wewnętrznej
Koncepcja była prosta: wpłacamy pieniądze na konto funda- i budowania wizerunku pracodawcy Danone
cji, oblewamy się lodowatą wodą, dokumentując zdarzenie
na filmie, nominujemy kolejne osoby do zrobienia tego sa- Zdrowie jest dla nas bardzo ważne, dlatego po otrzy-
mego i wrzucamy nagranie do internetu. Kampania miała maniu nominacji nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że
na celu wsparcie finansowe fundacji działających na rzecz przekażemy 100 dol. z firmowego konta na rzecz fundacji.
osób cierpiących na stwardnienie zanikowe boczne na całym Jednak to, czy wylejemy na siebie wiadro lodowatej wody,
świecie oraz zwiększenie świadomości istnienia i istoty tej stało pod znakiem zapytania. Nasi pracownicy dowiedzieli
choroby. Znaczącą rolę w sukcesie, jaki odniesiono, odegrał się o nominacji do ALS Ice Bucket Challenge z intranetu
wirusowy charakter akcji, która szybko zawładnęła serwi- oraz specjalnej edycji newslettera firmowego. Dokładnie
sami społecznościowymi. wytłumaczyliśmy, na czym polega akcja, jaki jest jej cel
Do podjęcia wyzwania nominowane były osoby publiczne, i walkę z jaką chorobą wspiera. Wiadomość rozniosła się
kadra akademicka, a także całe firmy. Poprzez zabawę nie bardzo szybko tak zwaną pocztą korytarzową, kawową
tylko wspierano główny cel kampanii, ale też pokazywa- i sametime'ową (Sametime to nasz wewnętrzny komu-
no swoje zaangażowanie w projekty odpowiedzialne spo- nikator). Na zachętę zobowiązaliśmy się, że za każdego,
łecznie. Przedsiębiorstwa oblewające się kubłami wody kto podejmie wyzwanie, wpłacimy dodatkowe 100 dol. na
dostrzegły w akcji potencjał do zintegrowania firmy. Do konto fundacji. Atmosfera podczas nagrania była wesoła,
pracowników dołączali przełożeni, a nawet prezesi organi- nawet przez chwilę mieliśmy wrażenie, że aż za bardzo,
zacji, co zmniejszało dystans i pokazywało ich solidarność biorąc pod uwagę cel całej akcji. Ale właśnie w tym tkwi
z pracownikami. Zintegrowany zespół świetnie się bawił, jej moc. W lekki, zabawny sposób pokazuje wszystkim,
potrzebujący otrzymali wsparcie – akcja odniosła sukces jak łatwe jest pomaganie. Nagranie zrobiliśmy po go-
na każdym polu. dzinie 17 przed siedzibą naszej firmy. Pracownicy robili
Nie można przy tym nie wspomnieć o negatywnych głosach to po zakończeniu pracy, z własnej woli, żeby pomóc
pod adresem kampanii. Pojawiały się zarzuty marnotraw- DANONE #ALSIceBucketChallenge chorym na stwardnienie zanikowe boczne. Pomoc jest
stwa wody i braku realnego wpływu na życie chorych. Liczby w DNA każdego Danonersa, co po raz kolejny udowod-
mówią jednak same za siebie. Kwoty na kontach fundacji siła drzemie w mediach społecznościowych. Podobnie było niliśmy. W krótkim czasie opublikowaliśmy filmik. To była
zwielokrotniły się w zawrotnym tempie, a w sieci pojawia z innym wirusowym hitem tegorocznych wakacji, który pro- premiera wyczekiwana przez wszystkich. Newsy w in-
się coraz więcej przekazów mówiących o tym, z czym wiąże pagował jedzenie polskich jabłek, aby wesprzeć rolników tranecie z nominacją i naszą odpowiedzią na nominację
się choroba. Akcja #ALSIceBucketChallenge pokazała, jaka znajdujących się w trudnej sytuacji ze względów politycz- miały największą poczytność w danym tygodniu, znacznie
nych. O sile mediów społecznościowych warto pamiętać przewyższając pozostałe aktualności. »
również w kontekście rekrutacji.

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING  numer 3(6)/2014 # 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13