Page 3 - Magazyn Employer Branding nr 8
P. 3
WIADOMOŚCI  » EB WEDŁUG…  » PORADNIK  » CASE STUDIES  » Z WIZYTĄ U…

Google z tytułem KGHM Polska Miedź zwycięzcą Randstad Award
„Pracodawca Roku”
19 marca na uroczystej Gali Randstad Award ogłoszono wy- nym i zawodowym. Wśród trzech najlepszych pracodaw-
Stowarzyszenie AIESEC Polska po raz 23. ogłosiło wyniki niki piątej edycji badania wizerunku pracodawców. W Polsce ców znalazł się też Volkswagen, doceniony za wysokiej
badania „Pracodawca Roku”. Studenci 32 uczelni wyższych badanie objęło 150 pracodawców i 9 tys. respondentów jakości szkolenia.
przyznali tytuł najlepszego pracodawcy firmie Google, która w wieku od 18 do 65 lat. Wyniki tegorocznego badania pokazują też, że blisko ⅔
awansowała na pozycję lidera z 3. miejsca, wyprzedzając Tytuł najatrakcyjniejszego pracodawcy otrzymało KGHM Polaków uważa wynagrodzenie za najważniejszy aspekt de-
ubiegłorocznego laureata – EY. Trzecim najbardziej pożąda- Polska Miedź. Badani docenili wysokie wynagrodzenia, be- cydujący o atrakcyjności pracodawcy. Nieznacznie mniejsza
nym pracodawcą okazało się PwC. W porównaniu z rokiem nefity pracownicze, bezpieczeństwo zatrudnienia i stabilną grupa wskazywała jako kluczowe bezpieczeństwo zatrud-
ubiegłym większą popularnością wśród badanych cieszą sytuację finansową firmy. Drugie miejsce zdobył Zespół nienia (57%) oraz przyjazną atmosferę w miejscu pracy
się: PZU, IBM, KPMG i ING Bank Śląski. Imponujący skok Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin za możliwości rozwoju (53%). Blisko połowa badanych podkreślała znaczenie
z miejsca 26. na 10. odnotował Infosys. kariery oraz wspieranie równowagi między życiem prywat- stabilności finansowej firmy oraz interesującej treści pracy.
Jako najistotniejsze czynniki decydujące o wyborze „Pra-
codawcy Roku 2014” studenci wskazywali wizerunek i po- Żródło Żródło
pularność firmy. W drugiej kolejności podkreślali aktywność
firmy na rynku pracy, odpowiadającą im branżę oraz wy-
nagrodzenie. Co ciekawe, nie wysokość płacy, ale dobra
atmosfera znalazła się na pierwszym miejscu pod względem
czynników decydujących o wyborze miejsca zatrudnienia.
Z badań wynika również, że z roku na rok rośnie znacze-
nie internetu w procesie rekrutacji. Aż 76% respondentów
czerpie informacje o pracodawcach z sieci. Niesłabnącą
popularnością cieszy się branża finansowa, coraz więcej
osób chce też pracować w reklamie i public relations. Naj-
mniej atrakcyjnymi branżami są dla młodych ludzi rolnictwo
i energetyka. Ankietowani najbardziej obawiają się tego,
że studia nie przygotują ich odpowiednio do wejścia na
rynek pracy. Problemem dla badanych są też niskie płace
oferowane przez przedsiębiorstwa.

Jotun Polska, Ochnik i Microsoft liderami „Great Place to Work”

Instytut Great Place to Work przedstawił wyniki siódmej firma Ochnik. Tuż za nią plasują się dwie firmy związane dostrzega w zatrudnionym nie tylko pracownika, ale też
edycji plebiscytu „Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015”. z  nowymi technologiami: Objectivity Bespoke Software człowieka. Na listach rankingowych dominują firmy z za-
Lista nagrodzonych przedsiębiorstw została zaprezen- Specialists oraz Akamai Technologies. granicznym kapitałem, głównie z branży IT – tym bardziej
towana 26 marca na uroczystej gali w siedzibie Giełdy Pierwsze trzy miejsca w kategorii firm zatrudniających po- cieszy pierwsze miejsce polskiej firmy Ochnik w kategorii
Papierów Wartościowych w Warszawie. nad 500 pracowników należą do branży IT. Najwyższe noty przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 500 osób.
W kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób zwy- uzyskali: Microsoft, Cisco Polska oraz Sii Polska. W światowym rankingu „Great Place to Work” podium
ciężyło Jotun Polska, a dwa kolejne miejsca na podium Jak podaje Instytut Great Place to Work, na satysfakcję pra- również zdominowała branża IT. Najlepszym pracodawcą
przypadły EDP Renewables Polska oraz Monsanto Polska. cownika wpływają trzy czynniki: przekonanie, że firma jest została firma Google, drugie miejsce zajął SAS Institu-
Listę najlepszych miejsc pracy w kategorii przedsiębiorstw zarządzana uczciwie, partnerskie traktowanie bez względu te, a trzecim najatrakcyjniejszym pracodawcą okazał się
zatrudniających poniżej 500 pracowników otwiera polska na zajmowane stanowisko oraz poczucie, że pracodawca NetApp.

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING  numer 1(8)/2015 # 3
   1   2   3   4   5   6   7   8