Page 4 - Magazyn Employer Branding nr 8
P. 4
WIADOMOŚCI  » EB WEDŁUG…  » PORADNIK  » CASE STUDIES  » Z WIZYTĄ U…

Pożądani przez specjalistów i menedżerów

Antal opublikował wyniki 5. edycji badania „Najbardziej Styl zarządzania i kultura organizacyjna to czynniki, które Wielkość i prestiż potencjalnego
pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedże- mają zdecydowany wpływ na inne motywacje kandydata, pracodawcy pozwala odczuć
rów”. Na czele rankingu w swoich kategoriach znaleźli się: tj. możliwość samodzielnego działania, duża decyzyjność pracownikowi, że został doceniony jako
ING, SKANSKA, PKN Orlen, Bayer Polska, MARS Polska, na stanowisku, płaska struktura umożliwiająca szybkie po- atrakcyjny kandydat na rynku pracy.
IKEA, Google Poland, PwC, Volkswagen Group Polska, dejmowanie decyzji. Coraz więcej firm stawia na proaktyw-
GE, Credit Suisse, DHL. ność i przedsiębiorczość pracowników. Kandydaci również (36%). Na kolejnych miejscach znalazły się publikacje o fir-
Czym kierują się pracownicy, dokonując zawodowych wy- poszukują środowisk zawodowych, w których mogą czuć się mie w mediach (34%). Z kolei 30% szuka opinii o pracodawcy
borów? Najważniejszym kryterium jest dla nich wielkość ważnym ogniwem oraz mają możliwość realizowania swoich w internecie. Po raz kolejny okazało się, że najlepszymi
i prestiż firmy – tak odpowiedziało 45% respondentów. Dla innowacyjnych pomysłów. Wysokość wynagrodzenia łączy ambasadorami przedsiębiorstwa są jego pracownicy, dlatego
ankietowanych bardzo ważny jest także styl zarządzania się w sposób naturalny z pozostałymi dwoma kryteriami tak ważne jest dbanie o wewnętrzny employer branding. Na-
i kultura organizacyjna (41%). Na trzecim miejscu znalazła i kandydaci, którzy wnoszą do firmy kompetencje pozwalają- leży także postarać się o obecność w mediach oraz śledzić,
się wysokość wynagrodzenia (34%). ce pracodawcy na określone przychody oraz wzrost prestiżu, co pisze się o organizacji na forach, bo na to w pierwszej
Dlaczego najważniejsze okazały się te czynniki? – Wielkość w zamian oczekują bardzo dobrych warunków płacowych, kolejności zwracają uwagę respondenci.
i prestiż potencjalnego pracodawcy pozwala odczuć pra- w tym również odpowiednich nagród finansowych, które Badanie było przeprowadzone na próbie 3947 specjalistów
cownikowi, że został doceniony jako atrakcyjny kandydat będą premiowały ich wysiłek – komentuje Małgorzata Pu- i menedżerów z całego kraju. Trwało od października do
na rynku pracy. Z kolei na późniejszym etapie kryterium to kropek, HR Projects Leader w Antal International. grudnia 2014 roku.
decyduje o dostępności większej puli ciekawych ofert pracy. Antal zapytał także, z jakich źródeł korzystają specjaliści Pełna lista laureatów znajduje się na stronie: www.antal.pl
i menedżerowie, poszukując informacji o pracodawcach.
Najwięcej osób wskazało znajomych pracujących w firmie

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING  numer 1(8)/2015 # 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9