Page 5 - Magazyn Employer Branding nr 8
P. 5
WIADOMOŚCI  » EB WEDŁUG…  » PORADNIK  » CASE STUDIES  » Z WIZYTĄ U…

Para Prezydencka nagrodziła Zdobądź nagrodę!
firmy przyjazne rodzinie
Wiosenny sezon rekrutacyjny zbliża się do końca, czas
Znamy laureatów szóstej 3 lutego w Pałacu Prezydenckim rozstrzygnięto konkurs dla więc na podsumowywanie działań podjętych w trakcie
edycji Top Employers Polska pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”. Celem inicjatywy mijającego roku akademickiego. A jak zrobić to najlepiej?
jest upowszechnianie najlepszych praktyk, które ułatwiają Przygotowując zgłoszenie do jednego z konkursów!
10 lutego w Hotelu Sofitel w Warszawie Instytut Top Em- łączenie życia rodzinnego z rozwojem kariery. Kiedy i o jakie nagrody możemy się ubiegać?
ployers ogłosił listę firm, które uzyskały certyfikat Top Kapituła Konkursu przyznała punkty za wprowadzanie Employer Branding Excellence Awards – HRM Institute
Employers. Wyróżnienie przyznano pracodawcom, którzy elastycznych godzin pracy, umożliwianie pracy zdalnej, po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepsze działania
spełniają najwyższe standardy polityki personalnej. Instytut ułatwianie kobietom powrotu po urlopach macierzyńskich employer brandingowe. Pracodawcy mogą nadsyłać
ocenia przedsiębiorstwa od 1991 roku, biorąc pod uwa- czy wspólne świętowanie razem z pracownikami ważnych zgłoszenia w pięciu kategoriach: wewnętrzna kampania
gę: świadczenia podstawowe i dodatkowe, warunki pracy, momentów z ich życia prywatnego. O nagrodę Pary Pre- wizerunkowa, kampania offline, kampania internetowa,
szkolenia, rozwój kariery zawodowej i zarządzanie kulturą zydenckiej mogli ubiegać się polscy pracodawcy z sektora strategia EB oraz – po raz pierwszy – innowacja EB.
organizacyjną firmy. prywatnego i publicznego oraz organizacji pozarządowych. Zwycięzców poznamy 2 czerwca podczas konferencji
Wśród tegorocznych 37 uhonorowanych firm aż 95% to Zwycięzcą w kategorii do 49 pracowników została firma Employer Branding Management Summit. Termin nad-
międzynarodowe korporacje. Statystyczny laureat Top Em- produkcyjna Vermiculite Poland, która zapewnia zatrud- syłania zgłoszeń upływa 15 maja. Szczegóły na www.
ployers zatrudnia 5,3 tys. pracowników. Wśród nagrodzo- nionym ruchome godziny pracy i wsparcie materialne dla EBsummit.pl.
nych pracodawców prym wiedzie branża finansowa – aż rodziców oraz organizuje rodzinne pikniki. HR Dream Team – Grupa Pracuj zaprasza do konkursu
21% przedsiębiorstw działa w branży bankowej. Wśród przedsiębiorstw zatrudniających do 249 osób laure- zespoły HR-owe i interdyscyplinarne, które wspólnie
Pełna lista pracodawców z certyfikatem „Top Employers”. atem został WESSLING Polska – pracodawca, który prowadzi zrealizowały projekt z obszaru Human Resources. Oce-
kampanie informacyjne o urlopie ojcowskim oraz organi- niane będą realizacje w dwóch kategoriach: Candidate
zuje projekty edukacyjne dla dzieci pracowników, np. „Noc Experience Management lub Employee Experience Ma-
Naukowców”. nagement. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia.
W kategorii firm liczących powyżej 249 pracowników naj- Rozstrzygnięcie odbędzie się 18 czerwca podczas cere-
lepsze warunki dla życia rodzinnego stworzyły firmy LINK4 monii rozdania nagród – Gali HR-Day.
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz NUTRICIA. Link4 prowa- HR Innovator – jury tego konkursu ocenia projekty z ob-
dzi m.in. politykę „otwartych drzwi” i organizuje warsztaty szaru HR zawierające innowacyjne rozwiązania proble-
dla rodziców, z kolei Nutricia prowadzi program dla rodziców mów i wyzwań personalnych w firmach. Nagrody zosta-
„Mamy dla Mamy”. ną przyznane w trzech kategoriach: firma z kapitałem
zagranicznym, firma ze 100-procentowym kapitałem
Znamy laureatów RAD Awards polskim oraz administracja publiczna. Wybrani 7 maja
zaprezentują swój projekt przed jury oraz uczestnikami
29 stycznia ponad tysiąc osób zgromadzonych w Gros­ Za najlepiej zintegrowaną kampanię uznano Bosch World XXI Kongresu Kadry. Ogłoszenie wyników i wręczenie
venor House, śledziło uroczyste wręczenie nagród RAD Experience 2014 firmy Robert Bosch GmbH. Ta sama kre- statuetek HR INNOVATOR 2015 nastąpi tego samego
Awards. Nagrody za najlepsze działania komunikacyjne acja zwyciężyła również w kategorii Best Use of Social. dnia podczas gali.
skierowane do kandydatów rozdano już po raz 25. Najważ- Z kolei firma Thales UK została nagrodzona za kampa-
niejsze wyróżnienie „Work of the Year” przypadło Virgin nię skierowaną do absolwentów – zarówno w kategorii
Money za kampanię „Impresive Assessment”, którą wspie- Graduate Campaign, jak i Graduate Website. Pełna lista
rała agencja TMP Worldwide. Działania komunikacyjne laureatów jest dostępna na stronie: www.radawards.com.
Virgin Money doceniono również w kategorii Innovation.

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING  numer 1(8)/2015 # 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10