Page 5 - Magazyn Employer Branding nr 9
P. 5

WIADOMOŚCI ► EB WEDŁUG… ► PORADNIK ► CASE STUDIES ► Z WIZYTĄ U…

POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA                                          KTO ZE STATUETKĄ
                                                     EB EXCELLENCE
W tym roku po raz pierwszy zorganizowano konkurs „HR Dream Team”, którego ce­               AWARDS?
lem jest prezentacja i nagrodzenie najciekawszych przykładów kampanii z obszaru
Human Resources, realizowanych przez działy HR lub interdyscyplinarne zespoły.

Tytuł HR Dream Team 2015 w kategorii „Zarzą-     Tytuł HR Dream Team 2015 w kategorii „Zarządza-
dzanie doświadczeniami kandydatów – innowacja”    nie doświadczeniami pracowników – innowacja”
otrzymała firma Selleo za projekt „Zostań najlep-   otrzymała KGHM Polska Miedź, Oddział Górniczy
szym Junior Developerem na Podbeskidziu”. W tej    Zakłady Rudna za projekt „Bądź zdrów z wyboru”.
kategorii wyróżniono też firmę Connectis za pro-   Wyróżniono zaś firmę  BMM  za projekt „Innowa-
jekt „Superpraca.IT”.                 cyjni, doświadczeni, efektywni”.

Za „Optymalizację w zarządzaniu doświadczenia-    Za „Optymalizację w zarządzaniu doświadczenia-   HRM Institute ogłosił laureatów Employer Bran-
mi kandydatów” nagrodzono Getin Noble Bank SA     mi pracowników” nagrodzono natomiast Crédit     ding Excellence Awards 2015. Statuetki rozdano
(projekt „Centralizacja i optymalizacja procesów   Agricole Bank Polska SA (projekt „Dzielmy się wie- 2  czerwca podczas Employer Branding Manage-
rekrutacji i zatrudnienia”). Wyróżnienie w tej kate- dzą”), a wyróżniono BLStream (projekt „On-boar-   ment Summit. W kategorii „Doskonała strategia
gorii otrzymała firma UBS za „Weryfikację procesu   ding – welcome aboard”).              employer branding” zwyciężyła Wyborowa Per-
komunikacji z kandydatem”.                                        nod Ricard, w kategorii „Doskonała kampania in-
                                                     ternetowa” – Grupa PZU, a w kategorii „Doskona-
HR INNOVATOR DLA FLEXTRONICS I PZU                                    ła wewnętrzna kampania wizerunkowa” nagrodę
                                                     otrzymała firma UBS. Statuetka za „Doskonałą
Podczas XXI Kongresu Kadry odbył się finał      wyższymi w województwie pomorskim. W ka-      kampanię rekrutacyjną off-line” trafiła do Future
drugiej edycji konkursu HR Innovator. W kate-     tegorii „Firma z kapitałem polskim” doceniono    Processing. Wyróżnienia w tym obszarze zdobyły
gorii „Firma z kapitałem zagranicznym” zwycię-    PZU  za projekt  „Inspiratorium Menedżer 2.0”    Spartez i Capgemini. W nowej kategorii „Innowacje
żył Flextronics International Poland za projekt    oparty na wykorzystaniu grywalizacji w rozwoju   employer branding” doceniono Novo Nordisk oraz
„Biznes dla edukacji” polegający na współpracy    przywództwa.                    Luxoft.
firmy ze szkołami zawodowymi oraz uczelniami

                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10