Page 6 - Magazyn Employer Branding nr 9
P. 6

WIADOMOŚCI ► EB WEDŁUG… ► PORADNIK ► CASE STUDIES ► Z WIZYTĄ U… Zarząd Marco – od lewej Adam Śliboda, Bartosz Połącarz oraz Marek Śliboda.

 POPRZECZKĘ
 STAWIAMY
 SOBIE
 WYSOKO

Firma Marco powstała 15 lat temu w niewielkim mieszkaniu w Gliwicach. Dziś mie­  W  2014 roku obrót firmy wyniósł prawie 47 mln
ści się w  nowoczesnym budynku w  Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,  złotych. Jednak w Marco podkreśla się, że najwięk-
zatrudnia ponad 50 osób i dynamicznie się rozwija. Produkuje etykiety samoprzy­  szym kapitałem są ludzie, którzy potrafią marzyć
lepne, folie ochronne i uszczelki do maszyn, sprzętu elektronicznego, samochodów i  konsekwentnie realizować swoje cele, bo kiedy
czy samolotów. Obsługuje koncerny, takie jak Stanley, Siemens, General Motors,  pracuje się z  pasją, pieniądze przychodzą jako
Panasonic czy IKEA. Pracownicy często proponują usprawnienia. Zaprojektowali   efekt uboczny. W misję: „Będziemy jedną z najbar-
m.in. automatyzację uzbrajania maszyn czy urządzenie produkujące niestandardo­  dziej innowacyjnych i wpływowych firm na świecie
we izolatory. W przyszłości Marco planuje utworzenie własnego centrum badaw­   z punktu widzenia globalnego postępu i rozwoju”
czo-rozwojowego wraz z nowoczesnym kampusem edukacyjnym.             wierzą nie tylko członkowie zarządu, ale także pra-
Firma od początku istnienia przeznaczyła ponad 2,5 mln złotych na działalność   cownicy. Ci, z którymi rozmawiałam, nie wyobra-
społeczną, ma ok. 40 podopiecznych, głównie w  najbliższej okolicy. W  tegorocz­ żają sobie pracy gdzie indziej. „Gdyby mnie nie
nym budżecie na cele charytatywne zarezerwowała 600 tys. zł.           zatrudnili, byłabym sfrustrowana do końca życia” –
                                         mówi Agnieszka, która oprowadza mnie po firmie.

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11