Page 4 - MEB10
P. 4

Wiadomości ► EB WEDŁUG… ► PORADNIK ► CASE STUDIES ► z WIZYTĄ U…

 Co polskie firmy wiedzą

 o corporate wellness
Polska jest jedynym europejskim krajem, dla którego opracowano raport na temat corporate wellness (CW). W badaniu wzięło
udział 60 polskich firm z różnych branż, takich jak produkcja, handel czy usługi. Wyniki pokazują, że jedynie 3% z nich ma w pełni
wdrożoną strategię corporate wellness, a kolejne 10% jest w trakcie jej wprowadzania. Na świecie jest to odpowiednio: 29% i 31%.
Wyniki raportu przedstawiono 11 września w Warszawie podczas konferencji Corporate Wellness.

Pojęcie corporate wellness nie doczekało się jeszcze z  wygodnymi leżankami, stół do gry w  piłkarzy-  spotkaniach zdrowymi przekąskami zamiast –
oficjalnego polskiego tłumaczenia. Wyrażenie od-   ki czy gry online – wyjaśnia Adam Hok, promotor  standardowo – słodyczami. Teraz proponują m.in.
nosi się do programów mających na celu poprawę    corporate wellness, odpowiedzialny za powstanie  programy antystresowe i  wspomagające w  rzu-
stanu zdrowia i samopoczucia pracowników (a cza-   polskiego raportu „Working Well”.         caniu palenia.
sem także ich rodzin). Firmy również na tym zyskują
– corporate wellness oznacza zredukowanie kosztów   – Największy problem mieliśmy z  przekonaniem   Przedsiębiorstwa motywują do brania udziału
wynikających z absencji i wzrost wydajności.     pracowników do wzięcia udziału w  programach    w  działaniach prozdrowotnych także poprzez do-
                           związanych z  CW. Większość z  nich uważała, że  płacanie do karnetów na siłownię czy basen, drob-
Co to oznacza w  praktyce? Dla większości pra-    są zdrowi, więc tego nie potrzebują – wspomina   ne upominki albo dodatki finansowe. Co ciekawe, nie
codawców dbanie o  ergonomię miejsca pracy,      Aleksandra Leśniańska, członek zarządu i  CEE &  do końca wiadomo, kto ma odpowiadać za obszar
badania profilaktyczne czy elastyczne godziny     Poland HR Director w Shell Polska. Wyniki badania CW. Większość korporacji decyduje się na oddanie
w biurze (w ramach zachowania WLB). Niektórzy     potwierdzają, że trudno zachęcić pracowników do  go w ręce działu HR, ale w Polsce aż 23% zatrudnia
wspominają też o  programach dojazdu rowerami     udziału w  kampaniach prozdrowotnych. Uważają   zewnętrznych dostawców (na świecie jest to 11%).
do firmy, siłowniach czy opiece nad dziećmi, inni   oni, że nie mają na to wystarczająco czasu (74%)
stawiają na dodatkowe wolne dni albo wsparcie     lub motywacji do długoterminowej zmiany nawy-   – Moim zdaniem w perspektywie kilku lat, aby fir-
środowiskowe, takie jak np. automaty ze zdrową    ków (54%). – W  Shell rozwiązaniem było zapro-   my mogły pozyskiwać i zatrzymywać najlepszych
żywnością czy zakazy palenia. Coraz częściej po-   ponowanie wachlarza możliwości, od dnia sportu   pracowników na rynku, dbanie o  aspekt równo-
jawiają się też maile czy plakaty uświadamiające   po firmową książkę kucharską – mówi Aleksandra   wagi w życiu osobistym i zawodowym oraz profi-
i szkolenia ze zdrowego stylu życia, a nawet całe   Leśniańska. Shell Polska prowadzi działania zwią- laktyka zdrowia będą równie ważne jak możliwości
dni poświęcone zdrowiu. – Pracodawcy oferują też   zane z  promocją zdrowia od pięciu lat. Zaczynali rozwoju, szkolenia i dobre wynagrodzenie w prze-
dostęp do masażu w miejscu pracy, strefy chillout   od małych rzeczy, takich jak np. częstowanie na  szłości – twierdzi Adam Hok. [LR]

                           4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9