Page 5 - MEB11
P. 5

Wiadomości ► EB WEDŁUG… ► PORADNIK ► CASE STUDIES ► z WIZYTĄ U…

                                                  biorstw (51-100 pracowników), a  FM Polska oka-
                                                  zała się najlepsza wśród firm zatrudniających
                                                  powyżej 500 pracowników. Jak podkreślają orga-
                                                  nizatorzy, zwycięzcy to pracodawcy, którzy po-
                                                  święcają dużo uwagi pracownikowi, w szczególno-
                                                  ści rozwojowi jego kompetencji i talentów, a także
                                                  dbają o warunki zatrudnienia, rozwój miejsc pracy
                                                  i różnorodność w organizacji.

                                                  Kreatorzy EB
                                                  10 grudnia serwis GazetaPraca.pl po raz kolejny
                                                  przyznał nagrody w  konkursie EB Kreator. Mo-
                                                  gły w nim wziąć udział projekty realizowane od
                                                  stycznia do października 2015 r., które jurorzy
                                                  oceniali m.in. pod kątem innowacyjności, pro-
                                                  mowania dobrych praktyk w branży EB, a także
                                                  świadomości zależności między polityką perso-
                                                  nalną a efektywnością biznesową.

Na sławę i uznanie mogli też liczyć najlepsi w branży TSL nagrodzeni w trakcie targów TransPoland. Statuetki przyznano w  pięciu kategoriach.
                                                  W  kategorii Najlepsza Kampania EB triumfo-
Obecnie GoldenLine dzięki specjalnemu algoryt-  Pracodawca Branży TSL. Spośród 32 firm, które   wało PZU (nagrodzono kampanię #najlepsza-
mowi automatycznie aktualizuje listę wyróżnia-  zgłosiły swój udział w plebiscycie i wypełniły  strona), Najlepszą Zakładką Kariera okazała
jących się pracodawców i na bieżąco uwzględnia  specjalną ankietę, wyłoniono trójkę zwycięz-   się strona poświęcona pracy w  Clearcode,
na niej zmiany wynikające z kolejnych aktywności ców. Ocenie poddano odpowiedzi na wiele py-    a za Najlepsze Ogłoszenie Rekrutacyjne uznano
podejmowanych przez firmy.            tań dotyczących polityki personalnej, rozwoju   ulotkę origami firmy STX Next. Kampania so-
                         kadr, wynagrodzenia i  motywacji oraz zarzą-   cial media, która zyskała największe uznanie
Gdzie warto pracować w  branży logi-       dzania kadrami.                  jury, to snapchatowa rekrutacja agencji Feno-
stycznej?                                              mem (więcej o niej na stronie 19 „Magazynu”),
Na początku listopada podczas gali kończącej   Wśród małych organizacji (zatrudniających do 50  natomiast w  kategorii Najlepsza Akcja Rekru-
targi TransPoland ogłoszono wyniki organizo-   pracowników) triumfowała Textra Poland; firma NO tacyjna nagrodzono firmę IKEA za działania
wanego po raz pierwszy Plebiscytu Przyjazny    LIMIT zwyciężyła w  kategorii średnich przedsię- towarzyszące otwarciu bydgoskiego sklepu
                                                  sieci. Jury przyznało także nagrodę specjalną,
                                                  którą zdobyło Merix Studio.

                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10