Page 6 - MEB12
P. 6

Wiadomości ► EB WEDŁUG… ► PORADNIK ► CASE STUDIES ► z WIZYTĄ U…

Jak startupy

 zmieniają HR

Uważasz, że twoja organizacja jest innowacyjna? Że szybko adaptujecie nowe rozwiązania i przystosowujecie się do zmian?
Że odpowiadacie na bieżące wymagania kandydatów? Możesz się mylić. Niewykluczone, że gdzieś na świecie właśnie powstaje
pomysł, który w niedalekiej przyszłości pokaże ci, że HR-owe obowiązki można wykonywać jeszcze lepiej. Ale jest też dobra
wiadomość: to rozwiązanie może ułatwić również twoją pracę!

Startupy coraz odważniej wkraczają na rynek    Sprawy komplikują się jednak, kiedy odpowiada   dzięki czemu dane można uzupełniać z  dowol-
usług HR. W czasie tegorocznej wiosennej edycji  za nią duży zespół researcherów, z których każ-  nego miejsca na ziemi, a w dodatku zespołowo.
HR Tech World Congress w Londynie, której mie-  dy zarządza swoimi relacjami z  kandydatami za   Co więcej, każdemu kandydatowi możemy rów-
liśmy okazję patronować, bacznie się im przyglą- pomocą… Excela. Do tej samej osoby pisze więc   nież przypisać opiekującego się nim przedstawi-
daliśmy. Aż 30 tego typu firm prezentowało tam  kilku przedstawicieli jednej firmy, kandydat się  ciela firmy. Funkcjonalnie wykorzystana aplikacja
swoje projekty. Wybraliśmy najciekawsze z  nich  zniechęca, a  organizacja traci wizerunkowo. Tu  Hello Talent może naprawdę ułatwić zarządzanie
i  postanowiliśmy przeprowadzić cię przez proces właśnie z pomocą przychodzi Talentsoft – francu-  kontaktem z kandydatami i pełnić funkcję dobre-
HR-owy przyszłości.                ska firma programistyczna, której aplikacja Hello go CRM-u  dla osób odpowiedzialnych za direct
                         Talent służy do gromadzenia informacji o poten-  search. To z kolei zostawia więcej miejsca na per-
Rekrutacja? Tylko aktywna!            cjalnie interesujących nas osobach i  tworzenia  sonalizację procesu i  budowanie rzeczywistych
Jednym z  najważniejszych tematów porusza-    kompleksowej bazy kandydatów. Każdej osobie    relacji zamiast kontaktowania się z potencjalnymi
nych w  środowisku specjalistów HR w  ostatnich  wybranej np. za pośrednictwem LinkedIn, moż-    pracownikami „na akord”. Warto wspomnieć, że
latach jest deficyt wykwalifikowanych pracow-   na stworzyć specjalny profil, w  którym znajdzie  aplikacja jest darmowa!
ników. Sposobem na przezwyciężenie impasu,    się miejsce nie tylko dla linków do kont w  ser-
w  jaki wpadła spora część rekruterów, szcze-   wisach społecznościowych, ale także notatek.    Znaleźliśmy kandydata, zbudowaliśmy relację,
gólnie w  branży IT, ma być aktywna rekrutacja.  Platforma wykorzystuje dobrodziejstwa chmury,   a  on zainteresował się udziałem w  procesie

                         6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11